+90 536 963 94 31
Ontology of Chaos : Thinking Philosophy of Biology with Gilbert Simondon

Ontology of Chaos : Thinking Philosophy of Biology with Gilbert Simondon

General Information

Our first speaker, Sarp Çelikel, talked about the forms of communication and relationship based on problematics, "How does something new emerge?" Discussed the question. While doing this, Sarp talked about which concepts from the existing cybernetic and systematic ways of thinking are important for the field in which Simondon innovates. Simondon offered us two concepts and ways to bring individuated forms of different disciplines to the new without sacrificing themselves: transindividual and analogy. In this context, we talked about how a transdisciplinary  innovation can be realized through analogies.

Our second speaker, Yağmur Denizhan, talked about how Gilbert Simondon was affected by the process ontology and relational ontology movements in the world of science and the psychological turmoil Simondon was in, and what kind of innovations he brought to the field based on these trends. Proffesor Denizhan explained that Simondon began to study the process of individuation, recognizing not only the results of the Sciences but also the principles themselves as individuated things. At this point, the concept of "pre-individual" and the modes of individuation appeared before us. We discussed physical, vital and psycho-collective individuation modes with examples over the concept of "metastability". The "transduction", which encompasses the potential of individuation to progress to non-individualized areas, carried us to the question-answer part, which will take place at the end of our activity, with both its physical examples and social connotations.

We would like to thank everyone who attended, our speakers.and Salt Galata for providing the venue.

 

Description:

14 Ocak’ta Salt Galata’da gerçekleşecek olan bu etkinlikte, bilişsel bilimler ile biyoloji felsefesini kesiştiren güncel sorunları odak alarak “Yeni bir şey ne zaman ortaya çıkar?'” sorusu ışığında Gilbert Simondon'un trans-disipliner düşüncesinin ve kavramsal mirasının izini süreceğiz. 

Simondon, günümüzden altmış yıl önce; sibernetik, sosyal psikoloji ve Sokrates-öncesi felsefe gibi konular üzerine odaklanmış, geliştirdiği ‘varlık ile biçimlerin oluşum kuramı’na dair kavramsal setlerle, -bugün de hâlâ çözülemeyen- felsefi çıkmazlara çözümler aramıştır. Bu çalışmalar her ne kadar Deleuze’ün düşünce dünyası üzerinde ve biyo-semiyotik alanında büyük etkiye sahip olsa da Simondon ismi sibernetiğin doğuş yerinde, anglofon dünyada ve çağdaş felsefe alanında neredeyse on yıl önce hatırlanmıştır.

Biz de bu buluşmada, Simondon’un felsefi soruşturmalarından hareketle ve disiplinlerin birbirine çevrilemez olduğu kabulünün reddine dönük bir dikkatle, biyoloji alanında ve felsefede çağın önümüze koyduğu ortak sorunsallar üzerinde tartışacağız. Genel içerikte hem fiziksel ve işlevsel indirgemeciliğe karşı bir seçenek olarak hem de yenilik barındıran bir şeylerin ortaya çıkabilmesini anlamlandırılabilmek için “belirme (emergence) ontolojisi”ni sorunsallaştırırken, Simondon'un bireyleşme, birey-öncesi ve enformasyon kuramlarını kat edecek, toplumsal bilince gömülü çözüm arayışlarına yer eden kaos ve oto-poiesis kavramlarını sorgulamaya açacağız.

  

Etkinlik Programı

13.00 – 14.30 Sarp Çelikel – Bir Sorunsal Olarak Yeninin Belirişi: Güncel Biyoloji Felsefesinin Gölgesinde Simondon

15.00 – 17.30 Yağmur Denizhan: Varlığın Oluşumuna Bütüncül Bir Yaklaşım: Gilbert Simondon’un Bireyleşme Teorisi

17.45 – 18.30: Forum: Soru-Cevap Oturumu

 

Seminer İçerikleri

Yağmur Denizhan

Kendi döneminde yeterince anlaşılmadan oldukça erken hayata veda eden Gilbert Simondon (1924 –1989) 2000’lerden itibaren yeniden keşfedilmeye başladı. Ardında bıraktığı en önemli eser olan Bireyleşme Teorisi, varlığın oluşumuna dair (ontojenez) her alana uygulanabilir bir çerçeve sunmakta. Simondon’un kendine özgü kavramlarla özenle formüle ettiği bu süreç teorisi, indirgemecilik tuzağına düşmeden oluşumun tüm alanlarını aynı şemsiye altında toplama olanağı sunuyor.

Bu konuşmanın amacı, Simondon’un Bireyleşme Teorisi’nin bazı temel kavramlarını tanıtmak, farklı disiplinlerden katılımcılara ilham vermek ve bu teorinin 20. yüzyılda ortaya atılan başka bütünsel yaklaşımlara (Genel Sistem Teorisi, Sibernetik v.s.) oranla avantajlarını tartışmaya açmaktır.

Sarp Çelikel

Gilbert Simondon, varlıkların oluşumunu bilimsel analojiler üzerinden açıklar, hayatın ve yeni icatların olasılığını geliştirdiği kavramlarla açımlarken, belirme ontolojisinin problemine şöyle olası bir çözüm getirmişti: Ortaya çıkan, bireyleşen varlık, farklı ölçekler arasındaki iletişimin temelini oluşturan yapılaşmadır (enformasyon); ve alt/üst, iç/dış, benlik/çevre gibi ayrımlar ancak bireyleşmenin ardından gelir. 

Bu seminerimizde, günümüz popüler biliminde sıkça karşılaştığımız sentetik zihin ve yaşam teknolojilerinin belirme ontolojisini serbestçe kullanımı üzerinden, bu yaklaşımın felsefi olarak tıkandığı noktaları göstereceğiz. Bu sorunlara, Gilbert Simondon’un geliştirdiği bireyleşme ve enformasyon kavramlarını kullanarak çözüm arayacağız. Son olarak, bilimsel tekniklerin eşiğinde ve kavramsal karmaşalarımızın ufkunda beliren, kök hücreden üretilen beyin organsılarının, sorunsalımız dahilinde ne olup ne olmadığını tartışacağız.

info@gocebedusunce.org

s